د ازموینې وسیلې

د بریښنایی نړیوالې ازمونې ماشین

یو ډورومیټر واچوئ

د نمونې ګولۍ پنچینګ ماشین

د ربړ مقاومت ازموینې ماشین

بې روهي کرومټر

د ګرمۍ عمر ازموینې خونه

د ابراهیم ماشین

محور او پسرلي خوځښت وسیله